Vår erfarenhet och statistik

PICCteam.se

Erfarenheter och statistik - PICC

”Sedan maj 2011 finns statistik på alla katetrar som lagts in på NIVA och "bedside" på andra kliniker. Cirka 50 variabler per kateter finns insamlade. Denna statistik har, då det har varit möjligt, samlats in "semi"prospektivt”


”Mellan 2011 och 2014 (566 katetrar) fanns 5 fall med misstänkt  (ej verifierad) kateter relaterad sepsis CRBSI”


”Ingen patient på NIVA misstänks ha haft CRBSI från någon PICC. Endast 1 fall (0,2 fall/1000 kateterdagar) med infektion i insticket har konstaterats. Detta är en låg frekvens om man ser till litteraturen. En vanlig siffra i intensivvårdssammanhang är 1-4 tillfällen med CRBSI per 1000 dagar. Generellt sett, utifrån slutenvården och hemsjukvården, är frekvensen 0,2 - 1 tillfällen per 1000 dagar”


”Generellt finns det en tendens för ökad risk för tromboser/DVT vid användning av PICC om man jämför med CVK. Litteraturen visar en trombosfrekvens på cirka 2,5-6 tillfällen per 1000 kateterdagar eller 2,5 % -38 % beroende på vilken litteratur man läser. Vanligtvis uppkommer dessa komplikationer efter 10-14 dagar”


”Endast 4 fall med symtomatisk/ultraljudsverifierad trombos (0,42 fall/1000 kateterdagar, 0,7 %) finns i detta material”


”Om man, utifrån dessa resultat, försöker göra en analys om varför PICC teamet “lyckats” med denna verksamhet bör ett flertal aspekter nämnas. I litteraturen pratar man ofta om att “a dedicated nurse driven PICC team” (ett hängivet PICC team som bedrivs i helhet av sjuksköterskor) är en förklaring till en framgångsrik PICC line verksamhet”


”Litteraturen tar även upp vikten av fortlöpande information och utbildning av vårdpersonal. Sen 2011 har ett flertal avdelningar genomgått utbildning av någon i PICC teamet samt med PICC sjuksköterska från Onkologen. Ett samarbete med kliniskt träningscentrum (KTC) har inletts och kommer att innefatta utbildning i hela Västerbotten i framtiden” Under hösten 2015 kommer även länsgemensamma standardiserade riktlinjer vid användning av PICC vara utformade. 


Vår erfarenhet utifrån 1500 PICCs

"De vanligaste komplikationerna"


Katetermalfunktion/STOPP

Den absolut vanligaste "komplikationen" är försämrad funktion samt kateterstopp. Denna komplikation påverkar inte direkt patienten, men kräver relativt stora resurser och ökar kostnaden under vårdtillfället.


Infektioner

Ovanlig komplikation. Under 1%. Mer än hälften av dessa (1%) utgörs av infektion kring insticket.


Symtomatisk trombos

Rapporterad frekvens är under 1%.


Katetern hamnar fel kärl dagar efter inläggningen

En för kort inlagd kateter kan leda till att kateterspetsen flyttar på sig (migrerar) till annat kärl. Detta påverkar troligen inte patienten, men kräver ökade resurser ökar kostnaden under vårdtiden


Andra "mycket ovanliga" komplikationer (case reports) 

Stor blödning

Artärskada

Nervskada

Extravasering av läkemedel

Hjärttamponad

Endokardit

Hjärtarytmi

Luft emboli

Nekros kring insticket

Kateter migrerar ut ur huden

Spontan kateter malposition

Allergi mot katetermaterialet

Vena Cava syndromSammantällning PICC team NUS 2011-2014

Patientenkät 2016  "Patienters efarenhet av PICC"