Länsgemensamma rutiner CVI 2016 Västerbotten

PICCteam.se

Länsgemensamma rutiner kring centrala infarter i Västerbotten - 2017

Här finns information om de länsgemenamma, i Västerbotten, rutinerna kring centrala infarter som utarbetats av en expertgrupp mellan 2014-2016


De länkar som finns i huvuddokumentet finns inte här utan finns på intranätet LINDA


Syftet med dokumenten är att säkerställa omvårdnaden vid centrala infarter i Västerbottens läns landsting (VLL). Rutinen avser endast centrala infarter: central venkateter (CVK) för korttidsbruk (vilken också benämns centrally inserted central catheter (CICC) i internationell litteratur), tunnelerad CVK för långtidsbruk, perifert insatt central kateter (peripherally inserted central catheter (PICC)) samt subkutan venport (SVP).


Dokumentet riktar sig till sjuksköterskor och läkare inom all hälso- och sjukvård i Västerbottens läns landsting samt privata vårdgivare med landstingsavtal. Rutinen omfattar vuxna och barn, undantaget neonatalvården.


Arbetet påbörjades hösten 2014. Arbetsgruppen har bestått av sjuksköterskor från olika specialiteter (Intensivvård, Anestesi, Hematologi, Onkologi, Barn, Neurokirurgisk intermediär intensivvård, Vårdhygien samt Hemsjukvård och Avancerad hemsjukvård) i Västerbotten. Initialt gjordes en inventering av befintliga omvårdnadsrutiner kring centrala infarter i Västerbotten samt från andra kliniker runt om i landet. Efter att gått igenom de rutiner som finns i Vårdhandboken fördes en diskussion om vilka rutiner som behövde förtydligas och uppdateras. Fakta som samlats in kommer dels från de stora organisationer som specialiserat sig inom vaskulär access samt reviewartiklar i ämnet. Även enskilda artiklar har granskats. Under arbetets gång har graden av evidens och rekommendationer diskuterats livligt. Arbetsgruppen har vid ett flertal tillfällen samlats och diskuterat pågående arbete i ett arbetsdokument som skapades.


För att undvika oklarheter och tvetydighet (rekommendationer) har arbetsgruppen, utifrån bästa kunskapsläge, beslutat hur olika omvårdnadsåtgärder kring centrala infarter skall utföras inom VLL. Eftersom evidensen kring centrala infarter ständigt förändras kommer detta dokument att revideras med jämna mellanrum kommande år.

Länk till LITA på LINDA

http://lita.vll.se/dokumentportal/

Vårdhandboken - venösa infarter