CRBSI vs CLABSI

PICCteam.se

CRBSI eller CLABSI


Catheter related bloodstream infection (CRBSI)/Kateterrelaterad blodinfektion/sepsis kräver att sjukhus har resurser att, på rätt sätt/golden standard, tar och analyserar blododlingar med "tidsskillnad". Denna metod kräver personal och strikt rutin.


Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) används oftast att "monitorera" patienter med risk för infektioner med centrala infarter.


CDCs definition är - "blodinfektion/sepsis hos en patient som har eller haft en central infart 48 timmar före symtom som vid blodinfektion/sepsis där inget annat infektionsfokus finns. Denna metod leder oftast till att "kateterrelaterad infektion" över-diagnostiseras. Kateterspets odling är INTE en säker metod för diagnostisera CRBSI eller CLABSI


http://www.cdc.gov/hicpac/bsi/04-bsi-background-info-2011.html


http://www.apic.org/Resource_/EliminationGuideForm/259c0594-17b0-459d-b395-fb143321414a/File/APIC-CRBSI-Elimination-Guide.pdf

OBS!! Nya provtagningsanvisningar sen  2017


All former av odlingar skall i första hand beställas via RoS. Gå in och läs rutin för detta på LINDA.

Odling vid misstanke om CRBSI


Centrala infarter är en viktig del av dagens moderna sjukvård. Uppskattningsvis läggs det in cirka 50 000 katetrar, i Sverige, per år (CICC, tunnelerad CICC, PICC och venportar). Centrala infarter, framför allt perifert inlagd central kateter (PICC), kommer förmodligen öka i framtiden. För att undvika komplikationer såsom Kateter relaterad blodburen infection (CRBSI) bör varje klinik utarbeta infektionsförebyggande samt diagnostiska rutiner. Rutiner, utbildning och uppföljning av CRBSI minskar risken för CRBSI. OBS! Det är skillnad på infektion kring insticket och diagnostiserad CRBSI. Det är även skillnad på definitionen CRBSI och CLABSI som beskrivs i litteraturen.


För att korrekt diagnostisera CRBSI skall perifer odling och odling från varje kateterlumen göras samtidigt (parad odling med omslagstid). OM odlingen från kateterlumen blir positiv 2 timmar före den periferia odlingen ELLER  koncentration av mikroorganismer är 3-5 gånger högre än den perifera odlingen kan CRBSI konstateras. Denna metod anses vara “golden standard”. Vid misstanke om CRBSI skall man alltid konsultera den enhet som lagt in katetern, vårdhygien, bakterologiskt lab och infektion för att få rätt diagnos och behandling. Initial behandling bör täcka grampositiva (samt KNS) och grampositiva bakterier för att sedan korrigeras efter odlinssvaret.


OBS!! DRA INTE KATETERN INITIALT. DEN KAN BEHÖVAS FÖR ATT KUNNA BEHANDLA INFEKTIONEN.Blododling med omslagstid - vid misstanke om CRBSI/CLABSIAnge på remiss:

-"CVK odling med omslagstid" måste framgå av remissen

- Centralt eller perifert taget prov, både på remiss och flaskor

- provtagningslumen identitet (röd/grön/gul eller liknande), 

- provtagningstid för CVK samt perifert tagen blododling


Notera att provtagning från CVK samt perifera blododlingar skall ske synkront inom 10 minuter av varandra.


1. CVK: ta ett flaskpar (= aerob + anaerob flaska) från varje  CVK-lumen (utan slaskrör)-notera provtagningstiden 

 

Provtagning Perifert kärl :

2. Ta ett flaskpar (= aerob + anaerob flaska) från perifert kärl.

-notera provtagningstiden


Transport:

Flaskorna skall skyndsamt till laboratoriet, rek inom 2 timmar. Viktigt att odlingsflaskor (CVK + perifert blod) följas åt vid transport till insättande i blododlingsskåpet.

 

Tolkning av odlingsresultat CVK odling m/omslagstid: Om CVK tagen odling larmar 2 timmar eller tidigare (i blododlings-

skåpet) än perifert tagen odling anses CVK vara källan till patients bakteriemi eller sepsis. 


Övrig CVK odling / allmän odling (CVK SPETS!))


Om katetern dras kan kateterspetsen skickas för allmän odling vid misstanke om CRBSI/CLABSI.


1. Rengör huden runt katetern med desinfektionsmedel

2. Katetern dras utan att kontamineras. Håll kateterspetsen fritt i luften tills den kan klippas ner i provtagningkärlet

3. För kärlkatetrar används transportburk med agaryta i botten. För övriga kateterspetsar klipps spetsen ned i ett anaerobt transportrör


I fall av långa katetrar tas inte bara spetsen utan också den del som legat i huden nära hudmynningen till odling, men i ett separat provtagningskärl.


Tolkning av odlingsresultat: 

Växt av >15 cfu (bakterier) från CVK spets anses som "signifikant 

växt" talande för kolonisation av CVK

Prov skickas utan dröjsmål till laboratoriet.

Förvaras i rumstemperatur före och under transport.

 

Tularemi, Brucella eller Tuberculosis misstanke: 

prov skall skickas i transport hylsa.

 

Blododlingsflaskor får ej skickas med rörpost.
Blodprover i central infartBasala hygienrutiner.


Desinfektera kran eller injektionsventil med Klorhexidinsprit® 5mg/ml under 15 sekunder. Låt verka/lufttorka.


Stäng alla pågående infusioner i samtliga lumen innan provtagning påbörjas.


Spola med 20-40ml NaCl (9mg/ml).


Aspirera alltid 10ml eller ”dra” ett slaskrör (10ml).


Ta önskade prover.


Spola snarast igenom med minst 20-40ml NaCl (9mg/ml) med ”start-stopp” teknik.


Byt 3-vägs kran om sådan använts.


Blodprovet kan tas genom injektionsventilen (Microclave®). Denna spritas av efter provet.Koagulationsprover ur PICC kan ge felvärde. Backflödet är mer långsamt jämfört med CVK. Ibland kan backflödet vara helt beroende av armens läge. Detta betyder att patientens arm kan behöva lägesjusteras för att backflöde ska uppnås. Det kan även vara lättare att aspirera ur katetern om patienten sitter upp samt tar ett djupt andetag och håller andan. Se även speciellt dokument om provtagning ur PICC.

Kateterspetsodling


OBS! Odling på kateterspets behöver inte göras rutinmässigt


Ren rutin. Handskar och plastfökläde. 2 personer behövs oftast. 


Utrustning: steril sax och peang. Odlingsburk (1:a hand burk med vitt lock)


OM infektion vid insticket misstänks skall även den tunnelerade delen (proxymala delen) av katetern odlas på. Ha koll på denna del av katetern. Denna del (2-4 cm) klipps av efter det att den distala delen är avklippt. Man bör även göra en sårodling på insticket efter det att katetern är dragen efter odlingen (se lokala odlinsrutiner).


Sprita av insticket och 1-2 cm av extern kateterdel. Låt lufttorka helt!


Dra ut katetern. Låt inte kateterspetsen röra huden eller kläder (kontaminerat -


Håll I katetern med peangen och klipp av 2-4 cm kateter (distal del) Katetern skall vara inne I odlingsburken innan den klipps av. Den kan annars sprätta iväg. Sätt på locket.


OM proximal kateterdel skall odlas klipper man av den mellersta delen av katetern (ca. 35 cm) för att sedan klippa av den del som varit tunnelerad (2-4 cm). Proximal kateterdel odlas även I burk med vitt lock.

Infektion kring insticket??


Odling vid misstanke om infektion kring insticket bör alltid göras. Se under rutinen sårodling i provtagningsanvisningarna. OBS! Ta inte bort katetern i första hand. Kontakta inläggande enhet.