skötsel och hantering av infarter

 varför spola i picc
För att upprätthålla optimal funktion i alla venösa infarter måste dessa spolas igenom med jämna mellanrum. Med tiden samlas det läkemedelsrester och blodprodukter på insidan av katetern som ofta leder till försämrad funktion och till slut kateterocklusion om inte genomspolning görs på optimalt sätt. Det finns ett visst samband mellan kateterdysfynktion som beror på blodkoagel inne i katetern och kateterrelaterad infektion (CLABSI/CRBSI).

PICCs som används i sluten och i öppenvården måste spolas igenom periodvis för att bibehålla optimal funktion. Trots optimal genomspolning blir kateterfunktionen försämrad med tiden (flera månader).

I slutenvården används de flesta PICCs dagligen och spolas troligtvis igenom flera gånger per dag. I öppenvården används inte dessa katerar dagligen. Det är då viktigt att optimala frekventa genomspolningar görs för att bevara kateterns funktion.

vi rekommenderar...

  • Groshong PICC, som inte används frekvent, skall spolas igenom 1 gång i veckan.
  • Power PICC SOLO (BARD) med säkerhetsventil skall spolas igenom 1 gång i veckan. Om patienten har denna kateter på sjukhuset bör den spolas igenom var 12:e timme.
  • ALLA PICCs som INTE har säkerhetsventil skall spolas igenom var 12:e timme om den inte används.  Dessa katetrar används till största del på sjukhus.
  • Midline katetrar (har ingen säkerhetsventil) skall spolas igenom var 12:e timme om den inte används.

genomspolning av central infart

omläggning av picc, midline och mini-midline

picc

Skall göras minst var 7:e dag eller vid behov (förbandet håller på att lossna, vätska/blod under förbandet
Görs aseptiskt eller sterilt

Inbtruktionsfilm kommer.....


midline

Görs minst var /:e dag eller vid behov

mini-midline

Görs minst var 7:e dag eller vid behov

omläggning picc

omläggning picc

omläggning med securacath

blodprover ur picc och andra centrala infarter

Blodprover kan tas men....

Blodprover kan tas ur PICC men, man måste vara medveten om problem som kan uppstå. Ibland är det så att den enda indikationen till att lägga in PICC är frekventa blodprovstagningar. 

Optimala spolrutiner är ett måste för att minimera risken för kateterstopp. Det vanligaste problemet vid PICC är kateterstopp
Start/stopp teknik SAMT att man avslutar spolning rätt är väldigt viktigt.

blodprov ur picc samt andra centrala infarter

Blodprover (annan version)


Actilyse

Kateterstopp (persistent withdrawl ocklusion syndrome (PWOS)) är relativt vanligt i centrala infarter när katetern utsätts för frekventa blodprovstagningar samt ej optimala spolrutiner. En central infart med kateterspets i optimalt läge (nedre tredjedelen av SVC/CAJ) samt goda spolrutiner leder sällan till kateterstopp. Själva kateteroklusionen beror ofta på blodansamlingar inne i katetern (intraluminellt). Även TPN, Glukos samt andra läkemedel kan leda till kateterstopp (man använder då andra läkemedel för att få upp katetetrstoppet). Om man misstänker att blodansamlingar är orsaken till kateterstoppet behandlas detta med Actilyse®

Actilyse® (Alteplas) är ett selektivt trombolytiskt medel som aktiverar plasminogen till plasmin som i sin tur löser upp fibrintromben (blodkoaglet) i katetern. Halveringstiden i plasma är 4-5 minuter vilket medför att 10% av ursprungkoncentrationen i plasma återstår 20 minuter efter avslutad infusion. Den terminala halveringtIden är cirka 40 minuter. OM en dos på 2 mg Actilyse® ges intravenöst förväntas plasmanivåerna återgå till icke mätbara efter 30-60 minuter. Actilyse® är hållbart i 3 år, är ljuskänsligt och skall förvaras i kylskåp. Den färdigblandade vätskan skall användas direkt men visat sig stabil under 24 timmar vid 2-8 grader och under 8 timmar vid 25 grader. Cirka 1 ml eller 110-115 % av kateterlumens volym bör ges per ockluderad lumen vid totalt kateterstopp

 PWOS


Försämrad funktion - PWOS (gäller att typer av kateterar)

(PWOS - "det går att administrera men, inta att aspirera)

1. Se till att det inte är någon knick på katetern eller att katetern ligger snett

2. Uteslut problem från injektionsventilen

3. Gör i ordning Actilyse (blanda läkemedelet med sterilt vatten till 1mg/ml)

4. Ge 0.7-1 ml av Actilyse.

5. Märk upp kateterlumen med Actilyse och vilken tid det gavs

6. Låt läkemedlet verka i minst 1 timme

7. Försök att, i första hand, asiprera ut läkemedelet. Om inte detta går är det förmodligen fortfarande ett koagel i kateter. Man kan vänta 1-2 timmar igen så att läkemedelet kan verka ytterligare innan man gör nytt försök. Eventuellt kan man ge en ny dos (1 ml) i katetern och vänta 1-2 timmar än en gång innan man gör nytt försök att spola igenom.

8. När koaglet är upplös och det går att aspirera i katetern spolas kateter igenom med 40 ml NaCl med "start/stopp" teknik.

stopp

kateterstopp - det går varken att aspirera/administrera

1. Gör i ordning Actilyse enligt ovan

2. Med vakumteknik (se intruktionsfilm nedan) för man in läkemedlewt i katetern

3. Vakumtekniken kan upprepas 2-3 gånger. Ibland lossnar koaglet i katetern men, det går då inte att aspirera ut det. Man kan då behöva göra en kombination av ovanstående teknik för att få bort koaglet.

4. När koaglet är borta spolas katetern igenom med 40 ml NaCl med "start/stopp" teknik

OM DET INTE GÅR ATT FÅ BORT KOAGLET TAS KONTAKT MED ENHET SOM LAGT I KATETERN!!!Actilyse i kateter

Olika tekniker när det gäller att administrera Actilyse

Att ta bort picc

hur gör man ?

Man bör dagligen gör en bedömning om patienten behöver sin kateter eller inte (central eller perifer infart)Ansvarig SSK tar bort katetern
Patienten bör ligga plant 
Aseptiskt förhållningssätt
Ta bort förband
Håll en steril kompress över insticket
Dra ut katetern med ca. 3 cm /sek
När katetern är ute lägger man kompressen över insticket och lägger ett ocklusivt förband över

OM man skall odla på spetsen klipps 3-5 cm av kateterspetsen av med steril sax. Se lokal rutin angående CVK spets odling.

Ha uppsikt över patienten 30 min efter utdragningen på grund av eventuell temptopp, frossa (”bakteriesläpp”) samt påverkad andning på grund av ev. lungemboli (dessa komplikationer är ovanliga).
 

Fyll i gul registreringslapp och skicka tillbaka denna till PICCline teamet !! 
picc sitter fast 

Vid svårigheter att ta bort katetern

Ibland händer det att katetern, i första hand PICCs, inte kan tas bort på grund av den sitter fast. Detta beror förmodligen på kärlspasm när katetern ligger an mot kärlväggen samtidigt som katetern dras. Oftast kan man dra ut katetern 15-25 cm innan kärlet spasmar (katetern kan då inte dras ut). Olika åtgärder kan göras för att katetern till sist kan tas bort

1. Värmande omslag på insidan av armen där katetern sitter - Kärlen i armen dilarerar/slappnar av

2. Dricka varma drycker - Kärlen i armen dilarerar/slappnar av

3. Ligga ner med benen i högläge - Kärlen dilaterar pga större blodvolym i armen

4. Lätt stas i den arm där katetern sitter - Kärlen dilaterar pga större blodvolym i armen

5. Man packar in katetern i förband och försöker dra den igen efter 12-24 timmar

Om inte detta fungerar tar man kontakt med den verksamhet som lagt in katetern. Det finns ett antal åtgärder man kan göra som bör göras på sjukhus.

att ta bort securacath

... ... ...